Дата

Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради оприлюднює заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки  проекту містобудівної документації «План зонування території м. Бахмут Донецької області» з метою одержання та врахування зауважень та пропозицій громадськості.

ЗАЯВА
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки  проекту містобудівної документації «План зонування території м. Бахмут Донецької області»

1. Замовник - Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради

(84511, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 44).

2. Від та  основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування

Проект містобудівної документації - «План зонування території м. Бахмут Донецької області» (далі – Зонінг)- є містобудівною документацією місцевого рівня, документація, якою  визначаються умови і обмеження використання території міста, надається обґрунтування меж територіальних зон, встановлюються містобудівні регламенти, визначаються види переважного та супутнього використання земельних ділянок, граничні параметри дозволеного будівництва в цих зонах.

Зонінг розробляється на основі рішень генерального плану, розробленого Державним науково-дослідницьким інститутом проектування міст «ДІПРОМІСТО» у м.Києві, 2012р., затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 20.12.2017 № 6/108-2067, і відповідає вимогам ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова території», ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території, чинного законодавства.

Зонінг м. Бахмут створюється з метою:

- регулювання планування та забудови територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів;

- раціонального використання території населеного пункту;

- створення сприятливих умов для залучення інвестицій у будівництво шляхом забезпечення можливості вибору інвестором найбільш ефективного виду використання земельної ділянки для містобудівних потреб;

- забезпечення вільного доступу громадян до інформації стосовно розвитку населеного пункту, взаємоузгодження державних інтересів, громади та інвесторів;

- забезпечення сумісності забудови окремих земельних ділянок з оточуючою забудовою та землекористуванням;

- сприяння реалізації завдань довгострокового розвитку міста з урахуванням його містобудівних особливостей, об’єктів історико-культурного призначення та екологічного стану;

- розвитку інженерної та транспортної інфраструктури населеного пункту;

- вдосконалення мережі соціально-культурного та торгівельно-побутового обслуговування населення;

- збереження об’єктів культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду. Завданнями Зонінгу є:

- загальні вимоги до забудови та благоустрою міста;

- види забудови та використання земельних ділянок;

- єдині умови та обмеження забудови та іншого використання земельних ділянок в межах територіальних зон;

- класифікація територіальних зон;

- перелік  переважних і супутніх видів забудови та використання земельних ділянок в межах територіальних зон;

- містобудівні умови та обмеження для кожної територіальної зони;

- планувальні обмеження, що діють на території міста (зони   обмеження містобудівної діяльності).

Основна графічна частина проекту, що є невід’ємною частиною зонінгу, містить  План  зонування території міста.


3. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля

Проектні рішення зонування охоплюють усі види господарської діяльності міста. Для перспективного функціонально-планувального розвитку планом зонування виділені функціональні території, які поділяються на планувальні елементи - територіальні зони, а саме: громадські, житлові, ландшафтно-рекреаційні, курортні, транспортної і інженерної інфраструктури, комунально-складські, виробничі, спеціальні.

Розміщення житлового, соціально-побутового, виробничого, інженерно-транспортного будівництва, а також відведення земельних ділянок під всі види забудови здійснюється на підставі затвердженої містобудівної документації.

Для реалізації окремих видів діяльності та розміщення певних об’єктів законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля в частини визначення можливих ділянок їх розміщення та дотримання планувальних обмежень, що такі об’єкти можуть створювати (санітарно-захисні і охоронні зони) з дотриманням режимів господарської діяльності в їх межах, що визначаються законодавством України та низкою нормативно-правових актів у сфери забезпечення норм санітарної гігієни та охорони навколишнього природного середовища на території міста.

Головними екологічними проблемами, що мають відношення до проекту зонування території міста Бахмута є: захист атмосферного повітря; необхідність відновлення та модернізація головних споруд та мереж інженерної  інфраструктури міста (зливова  каналізація, централізоване водопостачання та водовідведення, реконструкція систем теплопостачання, газопостачання, електропостачання), розвиток системи поводження з твердими побутовими и промисловими відходами, збереження природних рослинних ресурсів та забезпечення необхідною площею зелених насаджень загального користування.

Містобудівна документація, а саме: «План зонування території м. Бахмут Донецької області» підлягає стратегічній екологічній оцінці (СЕО) в порядку, встановленому Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку».

СЕО проекту плану зонування території м. Бахмута здійснюється для території площею, що визначається проектними межами міста.

Для досягнення цілей СЕО будуть зібрані та використані наступні вихідні дані:

    регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Донецькій області;
    статистичний щорічник Донецької області;
    законодавчі акти, що мають відношення до планування і забудови території;
    земельний Кодекс України;
       закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;
    законодавчі та підзаконні акти в сфері охорони довкілля;
    дані моніторингу стану довкілля, що здійснюється існуючими державними суб’єктами моніторингу довкілля на регіональному  та місцевому рівні;
    інші доступні джерела інформації. 

4. Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числи для здоров’я населення

Зонінг є комплексним  документом, проектні рішення якого в різній мірі можуть впливати на стан довкілля та здоров’я населення.

Реалізація проектних рішень зонування території може мати ймовірні наслідки для таких складових навколишнього природного середовища, як ґрунт, ландшафт, атмосферне повітря, поверхневі і підземні води.

Виконання стратегічної екологічної оцінки Зонінгу передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації рішень, прийнятих у проекті містобудівної документації, як на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні  ресурси, атмосферне повітря, рослинний та тваринний світ), соціально-економічні умови розвитку міста, а також на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом

В межах міста Бахмута відсутні території та об’єкти природно-заповідного фонду.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Зважаючи на географічне положення міста, транскордонні наслідки реалізації проектних рішень Зонінгу для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.


5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо Зонінг  не буде затверджено
Комплексність рішень функціонального зонування території міста обумовлена необхідністю відповідного розміщення ділянок, призначених для різних видів соціальної, виробничої, рекреаційної, комунікаційної діяльності. Розгляд виправданих альтернатив проектних рішень визначається в процесі виконання проекту, що передбачається методологією розробки містобудівної документації.

Загальною альтернативою Зонінгу є гіпотетичний (нульовий) сценарій, при якому даний проект не затверджується.

Нульовий сценарій буде розглянутий в рамках СЕО.


6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення проекту Зонінгу та  їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення.

З огляду на стратегічний характер  Зонінгу, якій  є однією з головних містобудівних документацій на місцевому рівні, ключове значення у виконанні СЕО такого документу є методи стратегічного аналізу.

Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень плану зонування території рішенням  генеральному плану міста  і загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування, що встановлені на місцевому та регіональному рівнях.

            Передбачається застосування аналізу  вихідних даних стратегічного планування, який  передбачає огляд поточних тенденцій розвитку, які потрібно взяти до уваги, обмеження та можливості майбутнього розвитку, та інші питання, які мають вирішуватись планом зонування території відповідно до генерального плану.

Комплекс методів проведення СЕО може бути розширений та поглиблений в залежності від методологічного досвіду розроблення стратегічної екологічної оцінки.


7. Заходи,  які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Зонування території міста виконується з урахуванням природоохоронних, екологічних, історико-культурних та інших планувальних обмежень.

У ході виконання СЕО передбачається розглянути доцільність запровадження заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації проектних рішень  по наступним напрямкам:

    оптимізація функціонально-планувальної організації виробничо-комунальних території та забезпечення їх санітарно-гігієнічної сумісності з житловою та громадською забудовою, дотримання нормативних санітарно-захисних зон та відстаней від промислових, комунальних, транспортних та інших об’єктів, що є джерелами забруднення довкілля;
    дотримання параметрів планувальних обмежень (санітарно-захисних зон, санітарних розривів, охоронних зон тощо), що визначаються санітарними правилами та будівельними нормами;
    налагодження  ефективної системи санітарного очищення території міста;
    розширення мережі зелених насаджень загального та обмеженого користування з урахуванням нормативних показників.

Повинні бути враховані заходи, визначені законодавством та нормативно-правовими актами, щодо запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних впливів на довкілля та стан здоров’я населення.


8.  Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Звіт про СЕО складається відповідно до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і містить інформацію про характер проектних рішень з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту «Розробка плану зонування території м. Бахмута» подаються до управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради за адресою: вул. Миру, 44, м. Бахмут, Донецька область, 84511,

aбо на електронну адресу: arh.umr@bahmutrada.gov.ua

Відповідальна особа: в.о. начальника відділу архітектури і містобудування Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради  Данилюк Алла Василівна

контактні дані: тел: (0674) 40255

Е-mail: arh.umr@bahmutrada.gov.ua

Строк подання зауважень і пропозицій: 15 днів з  дати цієї публікації.